Ondersteuning voor makers in enkele gemeenten

  • Provincies & gemeenten

In verschillende Nederlandse gemeenten zijn coronamaatregelen genomen om specifiek de professionele makers te ondersteunen. We verzamelden enkele voorbeelden.

Voor sommige hieronder genoemde maatregelen is aanvragen niet meer mogelijk, we vonden het desalniettemin belangrijk om de informatie met u te delen, zodat u zich een beeld kunt vormen van de steun voor makers die er verspreid door het land bestaat.

Amsterdam 

In Amsterdam werd eind maart bekend dat er 21,4 miljoen euro extra beschikbaar werd gesteld voor de cultuursector. Een deel van dat geld is bedoeld om makers te helpen bij opstarten zodra versoepeling van de coronamaatregelen weer mogelijk is. 

Amsterdam zet tevens een loket op voor mensen die werken in de cultuursector (in Amsterdam is dat 10%) voor steun zoals omscholing. Voor de nieuwe noodsteunregeling is 16 miljoen euro gereserveerd voor de instellingen en 0,4 miljoen euro voor broedplaatsen. Voor makers en kleinere (waaronder buurtgerichte) initiatieven verruimt de gemeente de mogelijkheden om projecten te financieren door het budget voor projectsubsidies van het Amsterdams Fonds voor de Kunst eenmalig op te hogen met 2 miljoen euro. 

Meer informatie: afk.nl

Arnhem 

De ruim 1,4 miljoen euro die de gemeente Arnhem ontving om de culturele sector te ondersteunen (zie ook ‘Compensatie voor cultuur in gemeenten’ in BK-informatie #2, 2021) gaat deels naar extra budget voor kunstenaars en ondersteuning van beeldende kunstinitiatieven. Cultuurplatform Schakel025 krijgt een bijdrage van 100.000 euro om gericht initiatieven van makers en kunstenaars te ondersteunen via de Stroomversneller en om scholing op het gebied van beroepsbeoefening aan te bieden, er geldt een maximum van 3.000 euro. De Stroomversneller richt zich op professionele jonge makers die niet langer dan acht jaar een professionele beroepspraktijk hebben. 

Meer informatie: schakel025.in

Na de eerste ronde in 2020 volgde een tweede steunpakket voor instellingen en makers. Het gaat daarbij om drie pijlers: noodhulp voor instellingen en makers, een bijdrage om veilig en verantwoord weer open te gaan en steun voor innovatie op de langere termijn. In totaal is met de bijdrage 2,75 miljoen euro gemoeid. De regeling rondom innovatie wordt voor de zomer nader uitgewerkt en zal bestaan uit een opdrachtenregeling voor makers, nieuwe vormen van productie en presentatie en uit bedrijfsmatige samenwerking.

Meer informatie: arnhem.nl

Assen

De gemeente Assen laat de 1,132 miljoen euro aan coronamiddelen vanuit het Rijk voor cultuur geheel ten goede komen aan culturele instellingen, zzp’ers en amateurorganisaties. Het meeste geld gaat naar de instellingen. Het bedrag vanuit het Rijk is niet voldoende om alle geleden schade te compenseren. Deze bedraagt ongeveer 1,6 miljoen euro. De gemeente bestemt 150.000 euro aan zzp’ers in de sector. Deze middelen worden beschikbaar gesteld aan culturele organisaties voor opdrachten en projecten.

Meer informatie: assen.nl

Den Haag 

Met de subsidieregeling ‘Investeren in cultuur’ wil de gemeente Den Haag eenmalige projecten, experimenten en makers in de cultuursector ondersteunen. Individuen kunnen maximaal 3.000 euro aanvragen, het totale budget is 800.000 euro. Deze subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 april 2021. Ook bestaat in Den Haag de ‘Subsidie makers’. Kunstenaar of artiesten kunnen middels die regeling maximaal 8.000 euro aanvragen voor een ontwikkelplan. Aanvragen is weer mogelijk vanaf 1 juli. 

Meer informatie: denhaag.nl/nl/subsidies.htm 

Eindhoven 

In Eindhoven bestaat sinds begin april de regeling ‘Tegemoetkoming individuele makers’. Met de regeling worden professionele makers in staat gesteld om te blijven investeren in hun beroepspraktijk, zodat ze na versoepeling van maatregelen weer kunnen ondernemen en opschalen. Het betreft een eenmalige subsidie en een tegemoetkoming voor de materiële exploitatiekosten/ beroepskosten. De bewezen kosten worden niet in mindering gebracht bij Tozo. Er kan maximaal een bedrag van 7.500 euro worden aangevraagd en in totaal is 750.000 euro beschikbaar. Aanvragen kan tot 1 oktober 2021. Naast deze tegemoetkoming is er als noodsteun een ophoging van het ‘Snelgeld’ subsidieplafond van 500.000 euro. 

Meer informatie: cultuureindhoven.nl/noodsteun-2021 

Groningen 

Acht Groningse culturele instellingen begonnen een snelloket voor kunstenaars en zzp’ers die buiten de bestaande regelingen vallen. Het totale budget dat ze bij elkaar brachten was 170.000 euro. Aanvragen kon vanaf 1 april: binnen 12 uur na opening van het loket was het volledige budget aangevraagd. 

Meer informatie: kunstraadgroningen.nl

Haarlem 

Haarlem heeft voor de eerste helft van 2021 een extra steunpakket voor de cultuursector vastgesteld van 2,6 miljoen euro. Een deel daarvan gaat naar noodsteun aan gesubsidieerde culturele instellingen. Huurders van gemeentelijke atelierpanden komen in aanmerking voor kwijtschelding van de huur voor een periode van zes maanden. De huurders zijn hierover schriftelijk ingelicht. Voor niet-gesubsidieerde huurders van gemeentelijk vastgoed wordt per geval bepaald of noodsteun vanuit de gemeente nodig is. 

Meer informatie: haarlem.nl 

Nijmegen 

Nijmegen steunt in 2021 de cultuursector met 4,9 miljoen euro, waarvan 2,2 miljoen van het rijk komt. De gemeente stelt daarvan 500.000 euro beschikbaar om de culturele sector weer snel op te laten starten, onder andere voor nieuwe projecten en opdrachten aan makers. 

Meer informatie: nijmegen.nl 

Oirschot

Voor kunst- en cultuurorganisaties en cultuurmakers biedt de gemeente de mogelijkheid tot directe financiële ondersteuning als zij nieuwe cultuuractiviteiten en -projecten in Oirschot organiseren waarmee de culturele leefbaarheid wordt vergroot.  Professionele cultuurmakers kwamen in aanmerking komen voor een compensatie van de gemaakte kosten (maximaal 2.000 euro) als gevolg van de opgelegde coronamaatregelen.

Meer informatie: oirschot.nl

Rotterdam

In Rotterdam komt extra steun voor makers via CBK Rotterdam en via de filantropische stichting Droom en Daad. CBK Rotterdam ontving van de gemeente een extra budget van 200.000 euro om dit mogelijk te maken. Aanvragen kan nog van 3 tot en met 7 mei. Het is op dit moment nog onduidelijk of de regeling in de toekomst kan worden voortgezet. 

Meer informatie: artoffice.info 

Bij Droom en Daad is het beschikbare budget voor makers vooralsnog 500.000 euro. Via een speciaal loket kunnen alle Rotterdamse makers een aanvraag doen voor een project van minimaal 1.500 en maximaal 7.500 euro. Dat kan nog van 10 t/m 14 mei. 

Meer informatie: droomendaad.nl 

Tilburg 

Het Makersfonds PLUS is een subsidieregeling voor Tilburgse professionele, individuele makers. Het is de bedoeling dat de regeling perspectief biedt tijdens en ná de coronaperiode. Er kan een subsidie van maximaal 7.500 euro worden aangevraagd. Het totale budget is 750.000 euro. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst. De subsidie kan met terugwerkende kracht (tot uiterlijk juni 2020) worden aangevraagd. Bij de eerste ronde kregen elf Tilburgse makers een subsidie uit het Makersfonds, in totaal voor een bedrag van 75.000 euro. Er werden in deze ronde 69 aanvragen ingediend voor een bedrag van 467.406 euro. De volgende ronde voor het Makersfonds in 2021 is in juni/juli en ook dan is er 75.000 euro beschikbaar. 

Meer informatie: tilburg.nl/inwoners/subsidies

Utrecht

Makers en culturele organisaties in de Utrechtse cultuursector kunnen in de eerste helft van 2021 eenvoudiger een impulssubsidie aanvragen bij de gemeente. Tot 1 juli kunnen makers en organisaties in Utrecht weer 100 procent (in plaats van voorheen 50%) van hun projectkosten aanvragen, tot een maximum van 2.500 euro. Culturele organisaties die de afgelopen vier jaar subsidie kregen via de cultuurnota, kunnen eveneens plannen indienen voor een projectsubsidie. De gemeente gaat ervan uit dat daardoor meer werk en meer opdrachten beschikbaar zullen komen voor makers. Er is hiervoor een extra bedrag beschikbaar van 250.000 euro. 

Meer informatie: utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/subsidiehulp/kunst-en-cultuur 

Zwolle

Met de 1,4 miljoen euro vanuit het Rijk voor de cultuursector in Zwolle richt de gemeente zich op zowel makers (professionals, amateurs en nieuw talent) als op instellingen die het een faciliterende of presenterende rol innemen in de Zwolse culturele infrastructuur. Voor Zwolse makers worden verschillende maatregelen getroffen.

Meer informatie: zwolle.nl

Zit uw gemeente er niet bij, maar gelden daar wel speciale ondersteunende coronamaatregelen voor makers? Laat het ons weten via redactie@bk-info.nl, we zullen deze pagina dan actualiseren. 

Meer Artikelen

ADVERTENTIES